برخی خدمات    کلیه کارهای ساختمانی و اجرایی ساخت انواع سوله و ...