شرکت آروین سگال فرتاک

نگهداری و ثبت حسابهای خود را به ما بسپارید

همانگونه که مستحضر می باشید امروزه نگهداری وثبت حسابهای مراکز به همراه ارسال گزارش فصلی وتنظیم دفاتر
صنفی به کارگیری یک نیروی ثابت حسابداری رامی طلبد اماهمکاران مجرب شرکت خدمات حسابداری آروین سگال
فرتاک با داشتن سابقه طولانی دراین خصوص ، مسئولیت تهیه و تنظیم حسابهای آن مرکز راباحداقل هزینه به عهده
می گیرد .
شما می توانید باارائه گزارش عملکرد آن مرکز مواردمشروحه ذیل را بصورت مکانیزه ازمابخواهید .

 • آنالیز حسابها وثبت خریدوفروش وهزینه های جاری
 • تهیه وارائه ترازماهیانه
 • تهیه وتنظیم لیست حقوق کارکنان
 • ارسال گزارش فصلی به دارایی
 • تنظیم وارسال لیست حق بیمه کارکنان
 • درصورت نیاز ثبت وارسال نسخ بیمه های طرف قرارداد
 • تحریردفاتر قانونی وصنفی جهت ارائه به دارایی
 • تهیه وتنظیم وارائه اظهارنامه مالیاتی
 • آماده همکاری با کلیه شرکت ها و مراکز درمانی

برخی خدمات

 • تهیه وارائه ترازماهیانه
 • تهیه وتنظیم لیست حقوق کارکنان
 • ارسال گزارش فصلی به دارایی

      

تماس با ما

تلفن تماس :

موبایل: 09121015688

[email protected]  :ایمیل