موسسه خدمات مشاوره ای مدیریت حاسبین آروین سانا

به نام خدا

شرح خدمات قابل ارایه در موسسه خدمات مشاوره ای مدیریت حاسبین آروین سانا

موسسه حاسبین آروین سانا
با بکارگیری کادر مجرب و متخصص خدمات متنوعی در زمینه مشاوره و طراحی و استقرار نظامات اداری و مدیریتی ارایه می نماید.
اهم این خدمات به شرح ذیل قابل ارایه می باشد :
1_ارایه خدمات مشاوره و انجام اصلاحات حساب مالی و تهیه صورت های مالی و تحریر دفاتر قانونی
2_ارایه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت مالی
3_ارایه خدمات مشاوره و انجام عملیات حسابرسی داخلی
4_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت حسابرسی داخلی
5_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع کنترل های داخلی بر مبنای چارچوب یکپارچه
6_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت کیفیت
7_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت بهره وری
8_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت کسب و کار
9_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت برنامه ریزی راهبردی
10_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار نظام مدیریت فرایند کسب و کار
11_ارایه خدمات مشاوره وطراحی نظام جامع مدیریت دانش
12_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت فناوری
13_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت ارتباط با مشتری
14_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی
15_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت بازاریابی و فروش محصول
16_ارایه خدمات مشاوره وطراحی نظام جامع مدیریت هزینه و حسابداری مدیریت
17_ارایه خدمات مشاوره در خصوص سیستم های پشتیبانی کننده ی مدیریت در غالب سیستم های اطاعاتی مدیریت (MIS)
18_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار سیستم های پشتیبانی کننده ی جامع حسابداری در غالب سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS)
19_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار سیستم های پشتیبانی کننده ی اطلاعاتی بنگاه در غالب معماری سازمان (ERP)
20_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام جامع مدیریت آموزشی
21_ارایه خدمات مشاوره در خصوص اخذ گواهینامه استاندارد های فرایند های کسب و کار بر اساس الزامات ISO
22_ارایه خدمات مشاوره در خصوص ارزیابی طرح های اقتصادی و مدیریت سرمایه گذاری ها
23_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار نظام جامع و یکپارچه ی مدیریت ریسک (ERM)
24_ارایه خدمات مشاوره و طراحی نظام مدیریت ارزش
25_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار نظام مدیریت خطا
26_ارایه خدمات مشاوره در خصوص طراحی ساختار سازمانی و استا ندارد سازی نظام تشکیلاتی
27_ارایه خدمات مشاوره و طراحی در خصوص نظام مدیریت پشتیبانی و تدارکات
28_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار نظام مدیریت آراستگی
29_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار نرم افزار های کاربردی
30_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
31_ارایه خدمات مشاوره و استقرار نظام مدیریت پروژه
32_ارایه خدمات مشاوره و طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت ارزیابی عملکرد بر اساس کارت ارزیابی متوازن (BSC)
33_ارایه خدمات مشاوره در خصوص مدیریت طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی
34_ارایه خدمات مشاوره ای در خصوص طرح های توانمندسازی کارکنان
35_ارایه خدمات مشاوره در خصوص سیستم های امنیتی و امنیت اطلاعات (ISMS) و ISO27001

برخی خدمات

1_ارایه خدمات مشاوره و انجام اصلاحات حساب مالی و تهیه صورت های مالی و تحریر دفاتر قانونی
2_ارایه خدمات مشاوره در زمینه مدیریت مالی
3_ارایه خدمات مشاوره و انجام عملیات حسابرسی داخلی

و …