برنامه‌ریزی برای تامین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها انجام شده است «عبدالرسول پیشاهنگ» ...