”  شرکت فنی مهندسی توان انرژی نیماد  “ مجری پروژه های ...