معرفی گروه مهندسی و صنعتی سورنا (سهامی خاص) از سال 1390 ...